Normy jakości wody

PARAMETRY OCENY JAKOŚCI WODY DO PICIA

Uwagi o projekcie nowelizacji norm sanitarnych

Andrzej Pawuła

Przegląd Komunalny, 1995, nr 1 (40), s. 4 - 6

Parametry oceny jakości wody do picia są unormowane rozporządzeniami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Rozporządzenie z dnia 16 listopada 1961 r.[1] obowiązujące przez okres 16 lat, określało w zakresie dopuszczalnych ilości substancji chemicznych w wodzie do picia, maksymalne stężenia tylko kilku składników mineralnych: chlorków, fluorków, siarczanów, żelaza, manganu oraz ołowiu, arsenu, miedzi i cynku. Rozporządzenie zawierało jeszcze lakoniczny paragraf 20 o następującej treści: "zawartość substancji promieniotwórczych nie może przekraczać norm określonych w obowiązujących przepisach o ochronie przed promieniowaniem jonizującym". Nowelizacja tego rozporządzenia w roku 1977 [2] polegała z jednej strony na podniesieniu dopuszczalnej zawartości niektórych składników, na przykład: chlorków z 250 do 300 mg/dm3, fluorków z 1,0 do 1,5 mg/dm3, siarczanów z 150 na 200 mg/dm3, żelaza z 0,3 na 0,5 mg/dm3, z drugiej strony na obniżeniu dopuszczalnej zawartości miedzi z 1,0 na 0,5 mg/dm3 i wprowadzeniu dodatkowych norm odnoszących się do mikrozanieczyszczeń organicznych, pestycydów z grupy węglowodorów chlorowanych oraz detergentów (SPC). Normy jakościowe zostały ponownie zmienione w 1990 r.[3] i w tej wersji stanowią zestaw aktualnie obowiązujących wymagań sanitarnych dla wody pitnej. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie przygotował ostatnio projekt kolejnej nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w przedmiotowej sprawie [4].

Interesujące, z punktu widzenia konsumenta wody wodociągowej, jest stwierdzenie w jakim kierunku idą kolejne zmiany norm sanitarnej oceny wody pitnej. Czy powinno nas satysfakcjonować zwiększenie liczby kryteriów oceny jakości wody ? Czy liberalizacja przepisów sanitarnych wyrażająca się podwyższeniem dopuszczalnych koncentracji niektórych zanieczyszczeń chemicznych jest wyrazem naszej zwiększonej odporności na te zanieczyszczenia ? Materiał faktograficzny, stanowiący podstawę do dyskusji, zestawiony został w kilku tablicach.

Tablica 1.Parametry jakościowe wody o kryterium zaostrzonym (dotyczy tylko parametrów chemicznych)

Nazwa substancji        Jednostka     Norma aktualna  Projekt normy
Arsen mg/dm3  As 0,05 0,01
Chlorki mg/dm3  Cl 3 250
Chrom mg/dm3  Cr 0,01 0,005
Cynk mg/dm3  Zn 5,0 3,0
Glin mg/dm3  Al 0,3 0,2
Nikiel mg/dm3  Ni 0,03 0,02
Ołów mg/dm3  Pb 0,05 0,03
Srebro mg/dm3  Ag 0,05 0,01
Żelazo mg/dm3  Fe 0,2 0,3

 

     Detergenty anionowe        mikrogram/dm3 200  -
     Detergenty kationowe        mikrogram/dm3 100 -
     Detergenty niejonowe        mikrogram/dm3 200 -
     SPC (ogólnie)        mikrogram/dm3  - 200
     Dichloroetan        mikrogram/dm3 10 5
     Pentachlorofenol        mikrogram/dm3 10 1
    2,4,-D(kwas 2,4 - dichlorofenoksyoctowy)        mikrogram/dm3               50               30     

 

Lektura proponowanych norm na tle dotychczasowych wymagań jakościowych dla wody pitnej prowadzi do sformułowania następujących uwag:

Propozycja zaostrzenia wymagań sanitarnych [tablica 1] dotyczy niektórych metali cieżkich i węglowodorów chlorowanych jako zanieczyszczeń toksycznych, a więc chromu Cr6+, arsenu, niklu, ołowiu i srebra oraz węglowodorów chlorowanych - chlorku etylu, pentachlorofenolu i pochodnych kwasu fenoksyoctowego. Przewidziane jest również zaostrzenie norm wobec nietoksycznych substancji, takich jak chlorki i związki żelaza. Należy zauważyć, że pronowane zmiany dopuszczalnej zawartości żelaza i chlorków mają tylko przywrócić normę z roku 1961.

Liberalizacja wymogów sanitarnych w stosunku do wody pitnej dotyczy natomiast dużej grupy zanieczyszczeń toksycznych, takich jak rtęć, selen, amoniak, cyjanki, węglowodory aromatyczne B(a)p i węglowodory chlorowane [tablica 2]. Tendencja do tolerowania podwyższonych zawartości rtęci jest niezrozumiała. Rtęć obok kadmu i ołowiu należy bowiem do grupy pierwiastków o wysokiej toksyczności. W organiźmie człowieka rtęć powoduje enzymatyczne zaburzenia w komórkach oraz zmiany w fosforowych wiązaniach DNA, co wiąże się konsekwencjami mutagennymi, ponadto działa porażająco na układ nerwowy i niszczy komórki mózgowe. Mimo iż Światowa Organizacja Zdrowia określa dopuszczalne dla człowieka dawki rtęci, to jednak brakuje informacji na temat długoczasowego oddziaływania niskich stężeń rtęci oraz różnorodnych jego związków. Dodatkowe obawy wywołuje oddziaływanie synergiczne rtęci w obecności innych pierwiastków, prowadzące do zwiększonej koncentracji tych pierwiastków w komórkach [5]. Określenie granicy tolerancji pojedyńczego związku chemicznego na organizm nie wyjaśnia skutków oddziaływania kompleksowego grupy zanieczyszczeń chemicznych. W stosunku do ołowiu proponuje się zaostrzenie normy do 0,03 mg/dm3 Pb, natomiast w odniesieniu do kadmu - pozostawienie na dotychczasowym poziomie 0,005 mg/dm3 Cd.

Tablica 2.Parametry jakościowe wody o kryterium złagodzonym

Nazwa substancji Jednostka Norma aktualna  Projekt normy
Amoniak mg/dm3 N 0,5  1,5
Chlor wolny mg/dm3 Cl2 0,05 i więcej  0,5
Cyjanki mg/dm3 CN 0,02  0,07
Miedź mg/dm3 Cu 0,05  1,0
Rtęć mg/dm3 Hg 0,001  0,002
Selen mg/dm3 Se 0,01  0,02
Substancje rozpuszczone mg/dm3 800  1000
Benzo(a)piren mikrogram/dm3 0,015  0,025
Chlorofenol mikrogram/dm3 brak zapachu  0,3
Tetrachloroetan mikrogram/dm3 10  30
DDT i metabolity
mikrogram/dm3 1  2
HCB (Heksachlorobenzen)
mikrogram/dm3 0,015  0,5
Heptachlor mikrogram/dm3 0,1  0,4
Trichloroetan mikrogram/dm3 30  50

 

Zastanawiająca jest ilość nowych parametrów oceny jakości wody pitnej. Możnaby uznać ten fakt za sukces gdyby nie świadomość, że to konsekwencja pogorszenia się stanu środowiska oraz że to tylko część nowych związków chemicznych, jakie wystepują w wodzie [tablica 4].

Tablica 3.Parametry jakościowe (chemiczne) wody - bez zmian

 

Nazwa substancji Jednostka Norma aktualna
Fluorki mg/dm3 F 1,5
Kadm mg/dm3 Cd 0,005
Mangan mg/dm3 Mn
0,1
Siarczany mg/dm3 SO4 200
Sód mg/dm3 Na 200
Benzen mikrogram/dm3 10
Chloroform mikrogram/dm3 30
Czterochlorek węgla mikrogram/dm3 5
Formaldehyd mikrogram/dm3 50

Tablica 4. Nowe parametry jakościowe wody

 

Nazwa substancji
Jednostka Projekt normy
Antymon mg/dm3 Sb 0,005
Azotyny mg/dm3 N 1,0
Azbest*/ ilość włukien/dm3 70
Beryl mg/dm3 Be 0,004
Bar mg/dm3 Ba 0,7
Chloraminy mg/dm3 Cl 0,5
Chlorany mg/dm3 ClO3 0,03
Chloryny mg/dm3 ClO2 0,1
Fosforany mg/dm3 P2O5 5,0
Magnez mg/dm3 Mg 60
Tal mg/dm3 Tl 0,002
Wanad mg/dm3 V 0,06
Akryloamid mikrogram/dm3 0,4
Akrylonitryl mikrogram/dm3 0,4
Bromodichlorometan mikrogram/dm3 15
Bromoform mikrogram/dm3 30
Chlorek etylu mikrogram/dm3 100
Chlorobenzen mikrogram/dm3 20
Chlorooctowy kwas mikrogram/dm3 30
Dibromochlorometan mikrogram/dm3 30
Dichlorobenzen mikrogram/dm3 15
Dichlorofenol mikrogram/dm3 0,3
Dichlorometan mikrogram/dm3 20
Epichlorohydryna mikrogram/dm3 9
Etylobenzen mikrogram/dm3 30
Etylenu tlenek mikrogram/dm3 2
Ftalan dibutylu mikrogram/dm3 10
Ksyleny mikrogram/dm3 20
PCB(Polichlorobifenyle) mikrogram/dm3 0,5
Styren mikrogram/dm3 10
Tetrachloroetylen mikrogram/dm3 30
Toluen mikrogram/dm3 40
Trichlorobenzen mikrogram/dm3 5
Trichloroetylen mikrogram/dm3 50
Trichlorofenol mikrogram/dm3 3
Winylu chlorek mikrogram/dm3 2

 

*/ tylko włókna o długości powyżej 5 mm i średnicy 0,3 mm

W związku z brakiem środków finansowych na kosztowne technologie uzdatniania wody, odpowiedzią na wzrost zanieczyszczenia wód jest często podnoszenie dopuszczalnej normy. Nie zawsze rozumiany jest pogląg, że toksyczne zanieczyszczenia chemiczne nawet w ilościach dopuszczonych normą, są niepożądane w wodzie do picia a metody uzdatniania wody są drogie i nie zawsze skuteczne. Zapomina się, że lepszym rozwiązaniem jest znalezienie źródła wody niezanieczyszczonej, która nie wymaga uzdatniania. W tej sytuacji szczególnej wartości nabierają zasoby wód podziemnych o wysokich walorach jakościowych. Tymczasem zasoby te są często rabunkowo eksploatowane na inne cele niż potrzeby konsumpcyjne ludności. Warunkiem racjonalnej gospodarki zasobami czystych wód podziemnych jest m.in. wprowadzenie rozdzielczego systemu dystrybucji wody.

Zastanawiający jest brak w projekcie normy jakiejkolwiek wzmianki o dopuszczalnym skażeniu wody pitnej substancjami promieniotwórczymi. Niestety zagrożenie radiologiczne wody wodociągowej istnieje [6]. W zwiazku z tym proponuje się, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia [7], wprowadzenie kryterium radiologicznego przy ocenie jakości wody pitnej [tablica 5].

Tablica 5. Dopuszczalne skażenie wody substancjami promieniotwórczymi

Globalna aktywnośćpromieniotwórcza typu alfa

oraz globalna aktywność typu beta*/

0,1 Bq/dm3

1 Bq/dm3

albo łączna dawka promieniowania jonizującego**/ 0,1 mSv/rok

 

*/ przy założeniu stałej konsumpcji 2 litrów wody na dobę

**/ w przypadku przekroczenia w/w kryterium, należy oznaczyć wszystkie radionuklidy występujące w wodzie i obliczyć dawkę równoważną promieniowania jonizującego

Wnioski:

Kolejna nowelizacja kryteriów oceny jakości wody do picia nie rozwiązuje problemu zanieczyszczenia środowiska, paradoksalnie wykazuje permanentną jego degradację.

Ilość nowych parametrów chemicznych, które będzie należało uwzględnić przy ocenie przydatności wody, świadczy o niedoskonałości dotychczasowych przepisów sanitarnych i wątpliwych próbach pogodzenia realnego stanu zanieczyszczenia wody na ujęciach wodociągowych z progiem tolerancji biologicznej tych zanieczyszczeń.

Zdziwienie budzi brak, w projekcie nowelizacji przepisów sanitarnych dla wody pitnej, kryterium oceny skażeń promieniotwórczych. Zgodnie z zaleceniami WHO należy uwzględniać w ocenie przydatności wody wpływ radionuklidów o aktywności alfa i beta, stosując procedurę przedstawioną w tablicy 5.

Wykorzystane materiały:

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych (Dziennik Ustaw nr 59, poz.333/1961).

[2] Rozporządzenie MZiOS z dnia 31 maja 1977 r. (Dz.U. nr 18, poz.72/1977)

[3] Rozporządzenie MZiOS z dnia 4 maja 1990 r. (Dz.U. nr 35, poz.205/1990)

[4] Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze oraz warunków zaopatrzenia ludności w wodę (publ. Ochrona Środowiska, 1994, 1 (52).

[5] Kabata-Pendias A., Pendias H.,1979: Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym. W.G. Warszawa.

[6] Pawuła A.,1994: Problemy eksploatacyjne ujęć wodociągowych. Zagrożenie radiologiczne wody na ujęciach infiltracyjnych. Przegl.Komunalny, 1994, nr 11-12, s. 6-7.

[7] World Health Organization, 1993: Guidelines for drinking water quality. Geneva.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
(Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanej dalej "wodą", w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne;
2) minimalną częstotliwość i miejsca pobierania próbek do badania oraz zakres badania wody;
3) program monitoringu jakości wody;
4) sposób oceny przydatności wody;
5) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody;
6) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody;
7) sposób informowania konsumentów o jakości wody.

2. Wymagania określone w rozporządzeniu dotyczą wody pobieranej z:

1) urządzeń wodociągowych;
2) indywidualnych ujęć wody zaopatrujących ponad 50 osób lub dostarczających więcej niż średnio 10 m3 wody na dobę, jak również dostarczających mniej wody i zaopatrujących mniejszą liczbę osób, gdy woda wykorzystywana jest do celów komercyjnych i publicznych;
3) cystern i kontenerów w przypadku awaryjnego zaopatrzenia w wodę;
4) zbiorników w środkach transportu pasażerskiego magazynujących wodę przeznaczoną do spożycia.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych, dla których warunki i wymagania sanitarne określają odrębne przepisy, oraz do wód leczniczych.

§ 2.

1. Woda powinna być bezpieczna dla zdrowia, nie powinna zawierać mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej zagrożenie zdrowia oraz bakterii wskaźnikowych i substancji chemicznych w liczbie lub w stężeniu przekraczających wartości określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. Nie powinna też mieć agresywnych właściwości korozyjnych.
2. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Wymagania fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. W przypadku wystąpienia w wodzie substancji niewymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia, w trybie doraźnym określonym w odrębnych przepisach, ustala wymagania w odniesieniu do tych substancji.

§ 3.

1. Próbki wody do badania pobiera państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny lub osoba przez niego upoważniona w obecności przedstawiciela producenta wody lub administratora sieci oraz odbiorcy usług:

1) z punktów czerpalnych znajdujących się w terenie, obiekcie lub mieszkaniu przy zaworze czerpalnym za wodomierzem głównym, używanych do pobierania wody przez odbiorcę usług, jeżeli woda dostarczana jest z urządzeń wodociągowych;
2) z pompy lub innego używanego punktu czerpalnego, jeżeli woda dostarczana jest z indywidualnych ujęć wody;
3) z miejsca wypływu z cysterny, kontenera lub innego rodzaju zbiornika, jeżeli służy on do dystrybucji wody;
4) w punkcie pobierania wody używanej do produkcji środków spożywczych, farmaceutycznych lub kosmetycznych.

2. Minimalną częstotliwość pobierania próbek wody określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. Badanie próbek wody przeprowadza się zgodnie z wymaganiami systemu zapewnienia jakości według zwalidowanych metod.
4. Z przeprowadzonego pobrania próbek wody sporządzany jest protokół, który podpisują osoby wymienione w ust. 1.

§ 4.

1. Państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie danych zawartych w protokole pobrania próbek wody oraz wyników badań laboratoryjnych wydaje ocenę o jakości wody.
2. Państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, wydając ocenę, o której mowa w ust. 1, stwierdza:

1) przydatność wody;
2) warunkową przydatność wody;
3) brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

3. Ocena powinna zawierać:

1) określenie daty i miejsca pobrania próbek wody;
2) numery wykonanych badań;
3) stwierdzenie zgodności bądź niezgodności z wymaganiami załącznika nr 5 do rozporządzenia.

4. Ocena może być:

1) cząstkowa - dotycząca każdej pobranej próbki wody na podstawie uzyskanych wyników w badanym zakresie;
2) ogólna - dotycząca wszystkich parametrów.

5. Oceny powinny być wydawane:

1) nie rzadziej niż raz na trzy miesiące - gdy jakość wody danego urządzenia wodnego lub indywidualnego ujęcia wody badana jest z częstotliwością co najwyżej 1 raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;
2) nie rzadziej niż raz na miesiąc - gdy jakość wody danego urządzenia wodnego lub indywidualnego ujęcia wody badana jest wielokrotnie w ciągu miesiąca, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;
3) częściej - gdy jakość wody danego urządzenia wodnego lub indywidualnego ujęcia wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.


§ 5.

1. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może rozszerzyć zakres badań określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia w zależności od występujących zanieczyszczeń w środowisku i sytuacji epidemicznej.
2. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może zmniejszyć zakres i częstotliwość badań wody określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia w zależności od liczby zaopatrywanych osób, rodzaju ujmowanej wody, sezonowego wykorzystania lub rodzaju użytkowania wody określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2.
3. W przypadku krótkiej przerwy w zaopatrzeniu w wodę częstotliwość badań jakości wody z cystern ustala państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny.
4. Dla różnych parametrów podanych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia można zmniejszyć liczbę próbek ustaloną w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli:

1) wartości wyników uzyskane z próbek pobieranych w okresie co najmniej dwóch lat są stałe i nie przekraczają granicznych wartości ustanowionych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia;
2) można uznać, że nie ma czynników mogących powodować pogorszenie jakości wody;
3) liczba próbek w roku nie może być mniejsza niż 50% liczby próbek ustalonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

 

§ 6.

1. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy jakości wody w wytypowanych punktach pobierania próbek wody.
2. Punkty pobierania próbek wody powinny być zlokalizowane w:

1) ujęciach wody (woda surowa);
2) miejscach podawania wody do sieci rozdzielczej;
3) sieci rozdzielczej;
4) miejscu czerpania wody przez odbiorców usług (minimum 75% wszystkich punktów pobierania próbek wody).

3. Monitoring jakości wody jest elementem bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody określonego w odrębnych przepisach.
4. Koordynatorem monitoringu jakości wody jest Główny Inspektor Sanitarny.
5. Nadzór merytoryczny nad monitoringiem jakości wody prowadzi Państwowy Zakład Higieny.
6. Monitoring kontrolny obejmuje podstawowe badania jakości wody niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Minimalny zakres badań w ramach monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
7. Monitoring przeglądowy obejmuje wszystkie parametry i wskaźniki, wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, niezbędne do dokonywania ocen porównawczych i długoterminowych prognoz jakości wody.
8. W przypadku gdy jeden z parametrów albo wskaźników wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie przekracza dopuszczalnych wartości określonych w tym załączniku, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może odstąpić, na czas określony, od oznaczania tego parametru albo wskaźnika. Odstąpienie od tych oznaczeń nie może dotyczyć parametrów i wskaźników wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
9. Monitoring jakości wody realizują:

1) państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;
2) Państwowy Zakład Higieny.

10. Przedsiębiorstwa i laboratoria wodociągowe oraz laboratoria obsługujące przedsiębiorstwa wodociągowe udostępniają państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu:

1) dane niezbędne do prowadzenia monitoringu wody;
2) informacje o planowanych oraz nieplanowanych przerwach w dostawie wody;
3) informacje o stwierdzeniu pogorszenia jakości wody lub zaistnienia okoliczności mogących spowodować jej pogorszenie (w trybie natychmiastowym).

11. W ramach monitoringu jakości wody państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje czynności takie jak:

1) prowadzenie rejestru wodociągów oraz punktów pobierania próbek wody objętych monitoringiem na nadzorowanym terenie;
2) prowadzenie badań laboratoryjnych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na nadzorowanym terenie;
3) gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych;
4) informowanie starostów, wójtów albo burmistrzów i ludności o wynikach badań monitoringowych.

12. W ramach monitoringu jakości wody państwowy wojewódzki inspektor sanitarny podejmuje czynności takie jak:

1) nadzorowanie badań monitoringowych, w tym organizacja i prowadzenie badań międzylaboratoryjnych na terenie województwa;
2) prowadzenie wybranych badań laboratoryjnych w ramach monitoringu przeglądowego na terenie województwa;
3) gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych z terenu województwa;
4) informowanie wojewodów o wynikach badań monitoringowych.

13. W ramach monitoringu jakości wody Państwowy Zakład Higieny:

1) opracowuje i wdraża metodologię badań monitoringowych;
2) nadzoruje badania monitoringowe;
3) gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i opracowuje raporty danych monitoringowych;
4) informuje Głównego Inspektora Sanitarnego o wynikach badań monitoringowych.

14. Badania monitoringowe należy prowadzić metodami zgodnymi z charakterystyką metod określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
15. Wszystkie laboratoria wykonujące badania monitoringowe uczestniczą w badaniach międzylaboratoryjnych.
16. Dla wszystkich ujęć wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz punktów pobierania próbek wody podaje się ich współrzędne geograficzne.
17. W skład systemu informacyjnego o jakości wody wchodzą powiatowe i wojewódzkie bazy danych prowadzone odpowiednio przez powiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz krajowa baza danych prowadzona przez Państwowy Zakład Higieny.
18. Aktualizacja powiatowych baz danych prowadzona jest na bieżąco, wojewódzkich - miesięcznie, a krajowej - kwartalnie.

§ 7.

1. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie ocen wydanych w ciągu roku dokonuje analizy jakości wody w celu zaplanowania procesów naprawczych i szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów.
2. Wszystkie instytucje monitorujące jakość środowiska udostępniają państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wszelkie dane umożliwiające szacowanie ryzyka zdrowotnego.
3. Oceny obszarowe jakości wody przeprowadza się w skali gminy, powiatu i województwa - w zależności od występujących zagrożeń zdrowotnych, a w skali kraju - co roku.

§ 8.

1. Włączenie do eksploatacji urządzenia wodociągowego wymaga zgody właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.
2. Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody związanych z wprowadzaniem do wody obcych substancji wymaga zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej na podstawie dokumentacji, w tym atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.
3. Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien uzyskać zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

§ 9.

1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej informują konsumentów o jakości wody w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie.
2. Oceny i prognozy dotyczące przydatności wody do spożycia przez ludzi państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni udostępniają organom administracji rządowej, a państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni - jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 10.

Zadania państwowego granicznego inspektora sanitarnego do dnia 1 stycznia 2003 r. wykonuje państwowy portowy inspektor sanitarny.

§ 11.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937).

§ 12.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia określone:

1) w lp. 24a dopuszczalne zakresy wartości dla ołowiu stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.;
2) w lp. 24b dopuszczalne zakresy wartości dla ołowiu stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.;
3) w lp. 46a dopuszczalne zakresy wartości dla bromianów stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.;
4) w lp. 56a dopuszczalne zakresy wartości dla S THM stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.


§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Zdrowia: M. Łapiński
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (poz. 1718)